مدیران حوزه

نامنام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلی
احمدرضاابراهیمی پورمعاون پشتیبانیکارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
داوودبدریمدیر امور مالیکارشناسی حسابداری
صدیقه ساداتخاتمیمدیر اداره امور اداری و عمومیکارشناسی مدیریت امور فرهنگی
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.