معرفی

تعداد بازدید:۲۶۴۸

مقدمه

در  هزاره سوم، توسعه دانش، فناوری و کارآفرینی، کلید توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع محسوب میشود. اکثر کشورها آگاهانه خواهان کسب منافع از رویکرد توسعه مبتنی بر علم و فناوری می باشند و میدانند که باید سیاستهای منسجم و هدفمندی را در پیش گیرند و با رفع موانع و محدودیتهای موجود، در تسهیل و تسریع فرآیند توسعه مبتنی بر دانش و فناوری گام بردارند. سیاست گذاران میدانند که تأثیر فزایندة علم و فناوری بر اقتصاد و توسعه همه جانبه موجب شده است، علاوه بر اقدامات معمول در زمینه حمایت از توسعه علم و فناوری، به ساز و کارهای جدی تری؛ نظیر، شبکهسازی میان نهادهای دانشگاه و صنعت و توجه به دانشهای میان رشته ای، تقویت همکاری بین مراکز علمی و تحقیقاتی و بخشهای صنعتی، تحرک و جا به جایی اندیشمندان بین دانشگاه و صنعت، تضمین حقوق مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذاران خطرپذیر، ایجاد مراکز تجاری سازی و مراکز برتر فناوری، ایجاد کوریدورها (کانالهای ارتباطی)، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، تقویت شرکتهای کوچک و متوسط و ایجاد شرکتهای دانش بنیان و برخاسته از دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی ، ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مشترک و دانشگاه های کارآفرین، روی آورند. همه اذعان می دارند که موفقیت تمامی این برنامه ها و اقدامها منوط به پیدایش ارتباط و تعامل اثربخش و همکاریهای متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت  و جامعه خواهد بود.

با توجه به اهمیت تجاری سازی فناوری و با هدف تبدیل ایده به عمل و تجاری سازی دانش و همچنین با در نظرگرفتن امکانات مناسب و ظرفیتهای بالقوه و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تعامل اثربخش با پارک علم و فناوری و مراکز علمی ـ تحقیقاتی و دانشگاهها و شرکتهای صنعتی، و همچنین با سازمانهای موثر و مرتبط در حوزه فناوری و تجارت، سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهی تشکیل گردید.

این سازمان در سال 1388 همگام و هم راستا با تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی ، درصدد تغییرات ساختاری متناسب با نیاز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغییرات مطابق با جلسه هیات امنای مورخ12/3/1388 راهاندازی 3 معاونت تخصصی « کارآفرینی و توانمندسازی»، «مطالعات و تحقیقات کاربردی» و «اطلاع رسانی بازر کار» بود.

از آنجا که پویایی و تغییر مهمترین ویژگی سازمانهای امروزی است، لذا سازمانها برای ادامه حیات مستمر خود نیازمند همگامی در برابر تغییرات محیطی هستند. به همین منظور و به جهت پویا نمودن بخش اشتغال جهاددانشگاهی و همچنین متمرکز شدن فعالیتهای دیگر این بخش که در قالب:

- مراکز رشد فناوری

- پارکهای علم و فناوری

- هفته نامه بازار کار و مرکز اطلاع رسانی بازار

در بخش های دیگر جهاد دانشگاهی به فعالیت مشغول بودند از یک سو و از سوی دیگر فراهم نمودن زمینهای برای تجاری سازی و تبدیل تحقیقات و طرحهای پژوهشی به بلوغ رسیده متعدد، به یک ایده و طرح عملیاتی و در نتیجه فراهم نمودن فرصتهای شغلی، تصمیم بر آن شد که همه برنامهها و خدمات حوزه اشتغال و کارآفرینی جهاددانشگاهی در یک ساختار منسجم سازمانی و با یک حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتی واحد، تجمیع و ادغام گردد تا با این اقدام ضمن اینکه یک بخش نیرومندتر و کارآمد مدیریتی شکل گرفته شود، با هم افزایی درون سازمانی و اهداف مشترک، برنامه های اشتغال و کارآفرینی با قوت بیشتر مسیر خود را طی نماید. و در همین راستا مآموریت های جدید به سازمان محول گردید.

امروز با گذشت نزدیک به 41 سال از تأسیس سازمان و تعامل با بسیاری از سازمانها و نهادهای متولی اشتغال این سازمان مفتخر است که اعلام نماید توانسته خدمات علمی، توانمندسازی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی شغلی شایان توجهی را به مخاطبان خود (دانشجویان، دانشآموختگان، سازمانها، کارفرمایان و سرمایهگذاران) ارائه نماید.

هم اکنون نیز سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در 3 حوزه « توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی»، «تجاری سازی و امور پارکها و مراکز رشد» و « توسعه سرمایه گذاری و امور شرکتها و مؤسسات» و با 13 شعبه دارای موافقت اصولی در استانهای کشور، بخش اشتغال جهاددانشگاهی را راهبری و مدیریت مینماید.

معرفی دفتر تجاریسازی البرز

دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد همزمان با تاسیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی در سال 1379 تحت عنوان مرکز «اشتغال و مشاوره شغلی» فعالیتهای خود را با ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای را به دانشجویان و دانش آموختگان در شهرستان کرج شروع نمود. با توجه به افزایش فعالیتهای این مرکز در حوزه های مختلف از جمله آموزشی و پژوهشی، در سال 1383 این مرکز مجوز تاسیس شعبه اشتغال سازمان همیاری را از سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان اخذ نموده و فعالیت های خود را در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مشاورهای و ترویجی با اجرای سمینارها و همایشهای حوزه اشتغال و کارآفرینی توسعه داد. این شعبه در طول فعالیتهای خود در سالهای گذشته چندین مرتبه به عنوان فعال ترین شعبه اشتغال در بین شعب سازمان همیاری اشتغال انتخاب گردیده است و بیشترین آمار آموزش کارآفرینی را در بین مجریان  آموزشهای عمومی کارآفرینی را در کل کشور به خود اختصاص داده است.