دفتر نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز

تعداد بازدید:۲۶۹۰

یکی از خلاءهای موثر در فرآیند انجام فعالیت‌های فرهنگی، فقدان مطالعات علمی و پژوهش‌های کاربردی است که ضمن گره گشایی از مشکلات این حوزه به تحقق اهداف انتخابی و پیشبرد برنامه‌ها و افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت‌ها در این حوزه مدد برساند.

این دفتر در تلاش است نیازهای معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد را در حوزه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی که شامل نیازهای فرهنگی ساختارهای دانشجویی وابسته بهمعاونت فرهنگی مانند ادارات فرهنگی، خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، مرکز افکارسنجی دانشجویان و نیز نیازهای تمامی دانشجویان دانشگاه‌های مرتبط را تامین کند.

مطالعات این دفتر هر گونه موضوع فرهنگی را که به‌نوعی به‌دانشجو و وضعیت فرهنگی این قشر یا برنامه‌ها، ایده‌ها، ارزش‌ها و افکاری که با دو عنصر فرهنگ و دانشجو نسبتی دارند، را شامل می‌شود.

برخی فعالیت‌های انجام شده:

* بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان

* طرح بررسی تضادهای ارزشی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران 

* طرح بررسی نقش نهادها و تشکل‌های فرهنگی دانشگاه خوارزمی

* نشست‌ تخصصی فرهنگ دانشگاهی و هویت ایرانی اسلامی

* نشست‌ تخصصی فرهنگ دانشگاهی، تضاد یا تعامل با خرده‌فرهنگ‌های ملی

‌* نشست‌ تخصصی فرهنگ دانشگاهی و نشاط علمی

‌* نشست‌ تخصصی بررسی ابعاد، مولفه‌ها، مفاهیم و شاخص‌های فرهنگ دانشگاهی

* نشست‌ تخصصی فرهنگ دانشگاهی و هویت ایرانی اسلامی

* برگزاری اتاق فکر راهکارهای عملیاتی شدن ایده‌های خوب در جامعه