مدیران حوزه

نامنام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلیایمیل
صدیقه ساداتخاتمیمدیر اداره امور اداری و عمومیکارشناسی مدیریت امور فرهنگیkajalm.1381@yahoo.com
داوودبدریمدیر امور مالیکارشناسی حسابداری-
احمدرضاابراهیمی پورمعاون پشتیبانیکارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.