گروه برنامه ریزی و توسعه شهری

تعداد بازدید:۲۷۳۷

 

گروه پژوهشی برنامهریزی و توسعه شهری با پیشینه 7 سالهی گروه مطالعات محیط شهری، فعالیت خود را در جهاد دانشگاهی البرز آغاز کرده است. این گروه در ادامه فعالیتهای گروه پژوهشی مطالعات محیط شهری با تجربه دهها طرح، مقاله و کارگاههای پژوهشی و آموزشی در زمینه مطالعات شهری، به صورت جایگزین با هدف سازماندهی بهتر و تخصصیتر کردن هرچه بیشتر زمینه فعالیت شکل گرفته است.

مطالعه در خصوص آسیبهای شهری و ارائه راهکارهای عملی با هدف رفع مشکلات و معضلات موجود و  فراهمسازی زمینه دستیابی به جوامع شهری پایدار  و زیستپذیر، زمینه اصلی فعالیت گروه برنامهریزی و توسعه شهری را تشکیل میدهد. در این راستا و برای نیل به هدف فوق، موضوعات زیستپذیری و پایداری شهری، همچنین جنبههای عینی و ذهنی کیفیت زندگی، سنجش وضعیت شهر و مدیریت شهری، رضایتمندی شهروندان و ... به عنوان محورهای مرتبط با آن، از دغدغههای پژوهشی گروه برنامهریزی و توسعه شهری است.

 

طرحهای پژوهشی

1- نظارت بر تهیه طرح آمایش استان البرز

2- سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان البرز

3- تعیین سهم مکانی فعالیتهای اقتصادی استانها بر اساس داده های اشتغال در سال های 90-1385

4- بازنگری و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(وزارتخانه و سازمانهای تابعه) و تعیین ضرایب اهمیت (وزن ) شاخصها بر اساس روشهای علمی (آنتروپی شانون و Topsis )

5- ارائه راهبردها و سیاستهای طراحی مبادی  ورودی شهر اشتهارد

6- نظارت بر طرح بررسی پتانسیل گردشگری طبیعی استان قم

7- محاسبه شاخص های توسعه جمعیتی

8- محاسبه شاخص های توسعه هزاره

9- ارائه الگوی مناسب برای شناسایی شهرستان های کمتر توسعه یافته صنعتی کشور در طرح عدالت صنعتی

01- بررسی رابطه شهرنشینی و مهاجرت و شاخص های توسعه انسانی

11- اجرای شرح خدمات: نظام شهری، توپوگرافی، راهها، نظام سکونتگاهی، پیوندهای فیزیکی و اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی از طرح آمایش گمرکات کشور

12- اجرای شرح خدمات: نظام شهری ، توپوگرافی، راهها ، نظام سکونتگاهی ، پیوندهای فیزیکی و اقتصادی، اجتماعی و  زیربنایی از طرح آمایش گمرکات استان خوزستان

13- تعیین میزان آسیب پذیری بافتهای فرسوده شهر قم در برابر زلزله

14- بررسی و شناسایی مزیتهای نسبی و فرصتهای اشتغال و کارآفرینی استان ایلام و ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین 10 طرح تیپ شغلی

15- بررسی عوامل درونی و بیرونی بر پیدایش حاشیهنشینی و تبعات ناشی از آن به منظور الگوی مناسبسازی و شهرنشینی در شهر بوکان

16- سطحبندی میزان توسعه یافتگی مناطق اولویت دار در توسعه استان شهرستانهای استان مرکزی

مقالات

1- آمایشی بر ظرفیتهای توسعه پهنههای طبیعتگردی استان قم  2- ارزیابی توانمندی پهنههای مستعد توسعه طبیعتگردی   3- تعیین میزان آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر قم در برابر زلزله  4- آسیبپذیری بافتهای فرسوده بخش مرکزی شهر تهران

کلید واژه ها: معاونت پژوهشی