گروه علوم شناختی

تعداد بازدید:۲۸۷۸

 

گروه پژوهشی علوم شناختی در سال 1380 در جهاد دانشگاهی البرز (خوارزمی) فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال 1383 با انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی موفّق در حوزه علوم شناختی، موافقت قطعی خود را از  دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دریافت نمود. امروز بعد از گذشت حدود یک دهه از موافقت قطعی گروه پژوهشی علوم شناختی، این گروه انجام یک شبکه کامل پژوهشی، حدود 8 طرح پژوهشی کارفرمایی استانی، 2 طرح پژوهشی ملّی، حدود 30 مقالهی علمی- پژوهشی،  2 مقاله ISI،  برگزاری سه کنگره نوروسایکولوژی (سوّمین، چهارمین و هفتمین کنگره)، برگزاری چندین کارگاه تخصصی (کارگاههای تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی) و تألیف و ترجمه چندین کتاب (چاپ اول و دوم کتاب راز شادکامی، شیوه برقراری ارتباط مؤثر و ....) و چاپ 7 شماره از مجله روانشناسی مثبت را در کارنامه خود دارد. در سال 1393 با توجه به مقتضیات زمان و اهداف خرد و کلان جهاد دانشگاهی در تولید و استفاده از فناوریهای جدید و همچنین موج روانشناسی مثبتگرا که از سال 1998 شروع شده بود، روانشناسی مثبت به عنوان زمینه کار گروه در نظر گرفته شد. گروه پژوهشی علوم شناختی، با توجه به نقش مهم شادی در افزایش بهداشت روانی فرد و مقابله با مشکلات روانی و افزایش کارآیی افراد در محیطهای فردی و اجتماعی این حیطه را برای شبکه فعلی گروه مورد نظر قرار داده است تا به اهداف زیر دست یابد:

- ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه

- شناخت مفهوم شادکامی و عوامل مؤثر بر آن با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی ایران

-  تهیه  ابزارهای مناسب برای سنجش شادکامی در ایران

- بومیسازی روانشناسی شادکامی در ایران براساس معیارهای فرهنگی و مذهبی

عناوین برخی طرحهای پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرا

1- مولفه ها و تعیین کنندههای شادکامی

2- تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر حافظه کاری و هیجانات مثبت در افراد سالم

3- بررسی عوامل موثر در شادکامی جانبازان و ایثارگران

4- بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و عواقب ناشی از آن در بین سربازان وظیفه زندان های کشور

5- مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی، مجرمان غیر جنسی و مردان عادی

6- مقایسه مولفههای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس اجبار ، اضطراب منتشر و افسرده خویی و افراد عادی

7- هوش هیجانی و خلاقیت

8- شناخت اجتماعی در افراد افسرده

مقاله ها

1- نیمکره راست و خلاقیت استعارهای

2- اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی

3- مبانی عصب شناختی خلاقیت استعارهای

4- هوش هیجانی؛ واقعیت یا خیال؟

5- بررسی تاکسینوسکپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی

6- اختلال وسواس-اجبار: نقص در حافظه یا بیاعتمادی به آن

7- مقایسه راهبردهای مهار فکر در مبتلایان به وسواس بی اتیاری اضطراب افسردگی مختلط و افراد عادی

8- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت

9- تجربه افسردگی و طرد شدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن

10- احساس تنهایی و خود اثر بخشی در نوجوانی

11- بررسی میزان آگاهی معلمان مقطع ابتدایی شهرستانهای استان تهران از ناتواناییهای یادگیری

12- مبانی نوروسایکولوژیک واقعبت درمانی: نقش لب پیشانی، انعطاف پذیری شناختی و فرایند حل مساله

13- مبانی نوروسایکولوژیک خلاقیت

14- نقص در حافظه یا بی اعتمادی به آن

15- اختلالهای روانی و عواقب رفتاری ناشی از آن در بین سربازان وظیفه

16- عوامل موثر بر شادکامی جانبازان

17- رابطه شخصیت، ویژگیهای جمعیتشناختی و فعالیتهای ارادی شادیآفرین

18- میزان شیوع اختلالهای روانی در سربازان وظیفه

19- تاثیر روان درمانی مثبتگرای مبتنی بر خیرباوری در کاهش علایم افسردگی

20- مقایسه راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان و طرحوارههای هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقض سیستم ایمنی انسان و افراد بهنجار

21- مهمترین تعیینکننده های شادکامی در جانبازان و ایثارگران

22- توسعه، امکانپذیری و نتایج مقدماتی رواندرمانی مثبتگرای مبتنی بر خیرباوری در افراد دارای افسردگی غیربالینی

23- نقائص توجهی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

24- نقائص یادگیری و حافظه در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

25-  Trumatic Brain Injury and deficits result from it

 

برگزاری کنگره

1- سومین، چهارمین و هفتمین کنگره نوروپسیکولوژی ایران

کلید واژه ها: معاونت پژوهشی