فعالیت‌های علمی- پژوهشی

تعداد بازدید:۲۶۵۷

- طراحی و تدوین طرح توسعة کسب و کارهای خانگی در ایران  1384

- طرح پژوهشی بررسی (مدل های کسب و کار خانگی و تدوین مدل بومی) برای استان البرز  سال 1392

- طراحی و تدوین طرح مدل سازی منطقه روستایی نمونه با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی استان ایلام و ارائه راهکارهای عملیاتی

- طراحی و تدوین طرح راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندیبخشکشاورزی در قالب خوشههای صنعتی و نقش آن در اشتغالزایی‌‌‌

- طرح بررسی و شناسایی مزیت های نسبی و فرصت های اشتغال و کارآفرینی استان ایلام و ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین 01 طرح تیپ شغلی 

- طرح تأثیر هدفمند کردن یارانهها  بر صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران و البرز

- طرح «بررسی مدل های رایج کسب و کارهای خانگی و تدوین مدل مناسب استان البرز »

- طراحی و تدوین طرح امکانسنجی دفاتر خدمات تحصیلی

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی مراکز خدمات کارگران آزاد

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی دفاتر خدمات تحصیلی

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی شرکت خدمات خانگی

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی شرکت خدمات مراقبتی (ویژة سالمندان و کودکان در منازل)

- طراحی و تدوین طرح امکانسنجی «شرکتهای خدمات حسابداری و حسابرسی بنگاههای اقتصادی کوچک».

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی حسابرس(خدمات حسابداری ، حسابرسی ، مشاورة مالی وارزیابیاقتصادی).

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی حسابگر(خدمات حسابداری و حسابرسی بنگاههای اقتصادی کوچک).

- طراحی و تدوین طرح امکانسنجی «مراکز توسعة خلاقیت و پرورش استعدادهای درخشان».

- طراحی و تدوین طرح تیپ شغلی «مراکز توسعة خلاقیت و پرورش استعدادهای درخشان».

- تدوین دوره آموزشی « کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار» برای 300  نفر در سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران سال 92

- تدوین دوره آموزشی « توسعه تعاونیها و کسب و کارهای محلی» برای سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران سال 92

- ارائه مقاله « توسعه فرصت های شغلی بر اساس الگوی خوشه های صنعتی در مناطق روستایی» دردومین همایش توسعه روستایی در شهر همدان ، 1390

- ارائه مقاله «توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای شباب» دردومین همایش توسعه روستایی در شهر همدان، 1390

- ارائه مقاله«بررسی مدل های کسب و کار خانگی و ارائه مدل مناسب برای ایران» در اولین همایش مشاغل خانگی (سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان) 1389

- ارائه مقاله «توسعه خوشه های کسب و کار در مناطق روستایی» در نخستین کنفرانس دانشجویی کشور، دانشگاه تهران 1390

- انتشار مقاله «مدل سازی منطقه روستایی در استان ایلام» در مجله توسعه روستایی

- طراحی و تدوین طرح نقش رسانههای عمومی در آموزش کارآفرینی

- مجموعة اطلاعات تسهیلات مالی و اشتغالزا (جمعآوری اطلاعات پراکندة سازمانها ، بانکها و مؤسسات گوناگون در حوزة تسهیلات مالی و اشتغال)

- تألیف و تدوین تک نگاشت «جستاری در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی»

- تألیف کتاب «انسان آفرینشگر» (جستاری در خلاقیت و نوآوری نظامیافته)

- تدوین اصطلاحنامة اشتغال (گردآوری اصطلاحات و عناوین مشاغل موجود و طبقه بندی آنها)