معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۸۶۲

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز از سال 1380 با کسب موافقت اصولی گروه پژوهشی علوم شناختی به طور رسمی شروع به کار نموده است. متعاقبا گروه های بعدی درحوزه علوم انسانی آغاز به کار نموده اند. به طوری که هم اکنون پژوهشگران حوزه علوم انسانی این واحد در گروههای علوم شناختی،آسیب شناسی اجتماعی، برنامه ریزی و توسعه شهری ، مرکز خدمات تخصصی توسعه و مرکز خدمات تخصصی GIS فعالیت می نمایند.

این گروهها و مراکز خدمات تخصصی با بهره گیری از توانمندی های پژوهشگران متخصص و زبده، پژوهش هایی درحیطه پژوهش های بنیادی، توسعه ای وکاربردی و با همکاری سازمان ها و ارگان های اجرایی به اتمام رسانیده اند که در بخش های بعدی به برخی از آنها اشاره خواهد شد. نتایج این طرح ها به صورت گزارش طرح، کتاب و مقاله علمی – پژوهشی در اختیار صاحب نظران و دانشگاهیان قرار دارد.