همایشها و نشستهای تخصصی

تعداد بازدید:۳۲۶۸

- برگزاری « نخستین همایش تسهیلگری اجتماعمحور » برای سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران

- برگزاری رویداد کارآفرینی همفکر در دانشگاه خوارزمی 1396

- برگزاری نشست کار آفرینی با موضوع (بررسی و تحلیل زیست بوم کارآفرینی) در دانشگاه خوارزمی 1396

- برگزاری هفت همایش آشنایی با کارآفرینان برتر

- برگزاری همایش توسعه خلاقیت و کارآفرینی

- اولین همایش ورود به دنیای کارآفرینی ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر

- سمینار خلاقیت و نوآوری، ضرورت ناگسستنی جامعة دانشگاهی 

- نشست بررسی وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان در بازار کار

- برگزاری سمینار  فرهنگ و کارآفرینی  

- همایش تعاون و اشتغال دانشآموختگان

- سمینار آشنایی با تکنیکهای خلاقیت

- سمینار منطق فازی

- اولین جشنواره آشنایی با کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر تهران بزرگ