گروه آسیب شناسی اجتماعی

تعداد بازدید:۳۷۶۹

 

گروه پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی با هدف انجام پژوهشهای جامعه شناختی در حوزه آسیب های اجتماعی در سال 4831 موافقت اصولی و در 7831 موافقت قطعی خود را از جهاد دانشگاهی اخذ کرده است.  این گروه در همین راستا طی سالهای گذشته بیشتر از ده طرح پژوهشی در حوزه آسیب شناسی اجتماعی انجام داده و دهها مقاله در همین حوزه چاپ و ارائه کرده است. طی این سالها سیاست جهاد دانشگاهی، تمرکز موضوعی و تخصصی حوزه های مطالعاتی گروههای پژوهشی از طریق طرح ریزی «شبکههای برنامه» بوده است.شبکه برنامه، مجموعهای است منسجم و شفاف شامل اهداف، سیاستها، طرحها، پروژهها و فعالیتهای اجرایی مرتبط با زمینه مصوب گروه پژوهشی که در یک یا چند محور تدوین میشود. طرحها و پروژههای هر محور دارای ارتباط موضوعی با یکدیگر بوده و اهداف منطقی را تعقیب میکنند. فعالیتهای اجرایی، شرایط و الزامات تحقق اهداف ، اجرای طرحها و پروژهها را فراهم و تسهیل میسازند. شبکه برنامه، سندی لازمالاجرا بوده و معیار ارزیابی عملکرد گروه پژوهشی، واحد، پژوهشکده و پژوهشگاه ذیربط است.

در پرتو این سیاست، زمینه فعالیت گروه آسیبشناسی اجتماعی، موضوع «آسیبشناسی خانواده» قرار داده شد و این گروه تاکنون فعالیتهای متعددی در این زمینه در قالب طرح، کارگاه یا ارائه مقاله و شرکت در سمینارها و همایشهای علمی داشته است. در تدوین شبکه برنامه سهساله که قرار بود به سبک و سیاق گذشته ارائه شود این گروه شبکه برنامهای با موضوع «طلاق» ارائه کرد. همزمان با تأیید این شبکه برنامه، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پیشنهاد انجام پیمایشهای ملی را در موضوعات تخصصی و بهصورت طولی مطرح کرد و این گروه با استقبال از اجرای پیمایشهای ملی، موضوع پیشنهادی خود را با توجه به فعالیتهای انجامشده قبلی، پیمایش ملی خانواده اعلام کرد. در راستای فراهم کردن مقدمات اولیه اجرای این پیمایش، این گروه نیز از طریق اقدامات مختلف نیازسنجی و امکانسنجی انجام این پیمایش را مورد توجه قرار داد و در حال حاضر در مراحل نهایی جمع آوری اطلاعات پیمایش مذکور می باشد. 

 

عناوین برخی طرحهای پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرا

1- پیمایش ملی خانواده

2- ویژگیهای شخصیتی اجتماعی و اعتقادی زندانیان کشور

3- بررسی پایداری سازش های زوجین مراحعه کننده به مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق

4- شناسایی و بررسی مسائل خانوادههای والد زندانی و راهکارهای حمایت از کودکان این خانوادهها در برابر مخاطرات و آسیبها

5- بررسی آسیبشناسانه شیوههای مصرف خانواده در فیلمهای سینمایی  بعد از انقلاب اسلامی

6- تحلیل محتوای شیوههای بازنمایی آسیبهای خانواده درفیلمهای دهه 08 ایران

7- بررسی چگونگی بازنمایی مسئله اعتیاد و معتادان در فیلمهای سینمایی

 

مقاله ها

1- بررسی وضعیت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان

2- عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان

3- نمایش جنسیت در سینمای ایران

4- تحلیل جامعهشناسانهی مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

5- زنان در سینمای ایران

6- شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران

7- ملاحظات کلیدی در اجرای برنامه بهبود وضعیت غذایی کودکان در ایران

8- بررسی جامعه شناختی عدم امنیت زنان در فضای شهری

9- نقش فعالیت های فرهنگی در بازگشت زندانیان

01- بازنمایی طلاق در سینمای دهه 08 ایران

 

اجرای کارگاه های آموزشی

1- فرزند پروری

2- اعتیاد

3- روش تحقیق کیفی

4- مهارتهای پس از ازدواج

5- خانواده سالم

6- پیشگیری از سوء مصرف مواد

 

 برگزاری همایش

1- کنگره جامعه شناسی

2- نشست تخصصی خانواده