کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» منتشر شد

۰۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲ کد : ۹۹۱۸ معاونت فرهنگی
کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» با تألیف دﻛﺘﺮ اﻧﺴﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻤﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰی و ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺎﺳﻲ از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

 در پیشگفتار کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» آمده است؛ کتاب حاضر دارای 24 ﻓﺼﻞ در زﻣﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮری ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﭙﺲ روش ﻳﺎ روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺤﻮه ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک و ﭘﺴﺎب ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ در حد صنعتی تخصیص یافته است.

در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ از روشﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ.

کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» در 205 صفحه و با قیمت 30 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب میتوانند با شماره تلفن 34505151-026 و 77503824-021 تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: کتاب آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی انتشارات


نظر شما :