از سوی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛

کتاب «برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» منتشر شد

کتاب «برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۷ کد : ۱۴۹۵۶ معاونت فرهنگی
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، کتاب «برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» با تألیف دکتر علی محمد پشت دار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
کتاب «برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» منتشر شد

این کتاب در پنج فصل با عناوین «اخلاق منصوری، غیاث‌الدین دشتکی شیرازی»، «اخلاق جلالی، لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق»، «اخلاق شمسیه»، «اخلاق حسنی، علی بن طیفور بسطامی»، «اخلاق شفایی (شاهی) مظفر بن محمد حسنی(حسینی)»، «طبیب کاشانی متخلص به شفایی» به منظور معرفی این آثار ارزشمند مبتنی بر معارف قرآنی و اسلامی در بستر زبان فاخر فارسی برای طالبان علم و ادب واخلاق به چاپ رسیده است.
در مقدمه کتاب « برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» آمده است؛ «ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ آﺛﺎر اﻏﻠﺐ در ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮری و ﺻﻔﻮﻳﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ نثر و ﻧﮕﺎرش آﻧﻬﺎ ﻗﺪری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ متفاوت است،  ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺪ دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎرش ﻣﺆ ﻟﻔﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﻚ ﻧﮕﺎرش ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن معلوم گردد.
ﻣﺒﻨﺎی روش ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮن این کتاب ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ(= اخلاق فردی)،  تدبیر منزل(=اخلاق خانواده)؛ سیاست مدن(=کشور داری) بوده است، همچنین ارائه مبانی علمی اخلاق (=حکمت نظری) و جنبه‌های عملی (=حکمت عملی) لحاظ شده است.»
کتاب «برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری» در 295 صفحه و با قیمت 35 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب میتوانند با شماره تلفن 02634505151 و 77503824-021 تماس حاصل نمایند.

text to speech icon

کلید واژه ها: کتاب برگزیده متون اخلاقی و تعلیمی پس از اخلاق ناصری انتشارات


نظر شما :