مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز

۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۴ ۱۴
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام زن در جهاددانشگاهی البرز