بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی

۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۹ ۱۰
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی
بازدید استاندار البرز از نمایشگاه هفته پژوهش و غرفه جهاددانشگاهی