مدیران حوزه


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نامنام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلی
صدیقه ساداتخاتمیمدیر اداره امور اداری و عمومیکارشناسی مدیریت امور فرهنگی
داوودبدریمدیر امور مالیکارشناسی حسابداری
احمدرضاابراهیمی پورمعاون پشتیبانیکارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی