فرم کارورزی

فرم اطلاعات محل کارورزی
نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی کرج

فرم اطلاعات محل کارورزی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی دانشجو*
  1
 • کد ملی دانشجو*
  2
 • شماره تلفن همراه*بصورت کامل (مثال 09121111111)
  3
 • عنوان کارورزی*
  4
 • رشته تحصیلی دانشجو*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • نام و نام خانوادگی مدرس*
  7
 • نام و نام خانوادگی مربی*
  8
 • شماره تلفن همراه مربی*بصورت کامل (مثال 09121111111)
  9
 • آدرس دقیق محل کارورزی*
  10
 • روز و ساعات حضور دانشجو*برای مثال شنبه 8-12
  11