افتتاحیه طرح ملی نجات آب (داناب) و گسترش سواد آبی در استان البرز