برگزاری آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر در البرز با رعایت پروتکل های بهداشتی